Gaz drożeje – to już pewne

gaz

Prezes URE zatwierdził zmianę taryfy na sprzedaż gazu spółce PGNiG Obrót Detaliczny. Taryfa PGNiG Obrót Detaliczny (OD) obejmuje wyłącznie odbiorców w gospodarstwach domowych.

Od początku roku rosną ceny gazu na Towarowej Giełdzie Energii

To już druga zmiana taryfy zatwierdzonej temu przedsiębiorstwu przez Prezesa URE w grudniu 2020 r. Ze względu na wzrosty cen gazu na rynku hurtowym (Towarowa Giełda Energii, TGE), gdzie PGNiG OD kupuje gaz dla swoich odbiorców, spółka wystąpiła o zmianę taryfy, którą regulator zatwierdził w kwietniu. Wtedy to, po raz pierwszy od 2019 roku, ceny gazu wzrosły o 5,6 proc. (co przy niezmienionych stawkach dystrybucyjnych oznaczało wzrost średnich płatności od 2,3 proc. dla grup W-1 do 3,5 proc. dla grup W-3).

W lipcu br.  PGNiG OD ponownie wystąpiło do regulatora z wnioskiem o zmianę taryfy na sprzedaż gazu motywując konieczność podwyżki cen dalszym wzrostem kosztów zakupu gazu na Towarowej Giełdzie Energii, gdzie od początku roku – podobnie jak na pozostałych rynkach europejskich – obserwujemy stały wzrost cen gazu. TGE stanowi główne źródło pozyskania paliwa gazowego przez PGNiG OD. Skalę zmiany cen gazu w ostatnim roku (czerwiec 2020 – czerwiec 2021) na Towarowej Giełdzie Energii przedstawia poniższa tabela. Z uwagi na fakt, że PGNiG OD systematycznie kontraktuje zakup gazu, cena paliw gazowych oraz dynamika ich zmian w taryfie nie jest tożsama z cenami produktów i ich dynamiką obserwowaną na TGE.

 

Tabela 1. Zmiany cen gazu w kontraktach notowanych na Towarowej Giełdzie Energii w okresie od czerwca 2020 do czerwca 2021 r.  Źródło: TGE – Dane statystyczne

Średnioważony kurs transakcji [zł/MWh] Dynamika

[%]

Czerwiec 2020 Wrzesień 2020 Grudzień 2020 Marzec 2021 Czerwiec 2021 kol.6/kol.2*100-100
1 2 3 4 5 6 7
Rynek Dnia Następnego (RDN) 27,90 57,24  

81,29

93,47 139,28 399,2
Rynek Dnia Bieżącego

(RDB)

 

28,06

 

56,93

 

81,59

92,43 136,80 387,5
GAS_BASE_M*  

30,07

 

67,91

 

82,58

91,99 146,67 387,8
GAS_BASE_Q-3  

31,74

 

70,64

84,57 140,32 342,1
GAS_BASE_Q-4  

54,50

 

65,28

 

80,12

99,59 141,56 159,7

 

„Kuchenkowicze” zapłacą złotówkę więcej

Obecna zmiana taryfy oznacza wzrost cen gazu o 12,4 proc. Stawki opłat abonamentowych pozostają natomiast na niezmienionym poziomie. Oznacza to, że w części rachunku płaconej PGNiG OD spowoduje to wzrost średnich płatności o 11,4 proc. dla odbiorców używających gazu wysokometanowego oraz gazu zaazotowanego Ls oraz o 11,5 proc. dla odbiorców używających gazu zaazotowanego Lw.

gaz

Rachunek płacony przez odbiorcę gazu składa się z części płaconej sprzedawcy za towar, jakim jest gaz (obrót) oraz dystrybutorowi za usługę jego dostarczenia. Największa część odbiorców gazu ziemnego obsługiwana jest przez największego w skali kraju operatora świadczącego usługi polegające na dystrybucji paliw gazowych: Polską Spółkę Gazownictwa (PSG)[1]. Zatem do kalkulacji całkowitych skutków zmiany rachunku odbiorcy za gaz konieczne jest uwzględnienie taryf obydwu tych spółek. Dlatego też, na skutek aktualnej zmiany w taryfie PGNiG OD i przy obowiązujących stawkach dystrybucyjnych PSG, wzrost kompleksowych płatności (tj. łączny rachunek za gaz oraz jego dostawę) dla odbiorców będzie niższy niż wzrost cen samego gazu.

Dla statystycznego odbiorcy w grupie W-1.1 zużywającego paliwo gazowe do przygotowania posiłków, płatność za gaz będzie wyższa o 5,35 proc., co oznacza kwotowy wzrost jego płatności o ok. 1 zł miesięcznie. Dla odbiorców z grupy W-2.1 (również podgrzewanie wody gazem) płatność wrośnie o 7,45 proc. i wyniesie 6,71 zł/m-c. Natomiast odbiorcy zużywający większe ilości paliwa tj. ogrzewający także mieszkania gazem (grupa taryfowa W-3.6) zapłacą o ok. 20 złotych miesięcznie więcej (wzrost płatności o 7,9 proc.).

 

Tabela 2. Zmiany (netto) średnich poziomów łącznych płatności w grupach, do których kwalifikowani są odbiorcy w gospodarstwach domowych, korzystający z gazu ziemnego wysokometanowego (oznaczany „E”).

Taryfa Średnia płatność miesięczna wg taryfy Miesięczna różnica

w płatnościach

(zł/m-c)

Zmiana płatności

[%]

dotychczasowej [zł] nowej

[zł]

W-1.1

średnie zużycie roczne w kraju – 1 157 kWh/rok

20,37 21,46 1,09  

5,35

 

W-2.1

średnie zużycie roczne w kraju – 7 177 kWh/rok

90,05 96,76 6,71 7,45
W-3.6

średnie zużycie roczne w kraju – 22 057 kWh/rok

260,99 281,62 20,63 7,90

 

Taryfę przedsiębiorstwo może wprowadzić już 14 dnia od dnia jej opublikowania przez Prezesa URE. Zmiana taryfy została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Paliwa gazowe.

 

[1] PSG jest spółką w pełni zależną od PGNiG S.A. i zarazem największym krajowym dystrybutorem gazu – obsługuje blisko 7 mln odbiorców w całym kraju.

Źródło: URE

Zdj. pixabay

This post is also available in: polski

bem