Syndyk masy upadłości PPU DEXTER sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Mierczanach ogłasza IX pisemny, ofertowy, nieograniczony przetarg na sprzedaż przedsiębiorstwa upadłej PPU DEXTER sp. z o.o.

W skład przedsiębiorstwa wchodzą:

 1. prawo własności nieruchomości gruntowych obejmujące:

  • działkę zabudowaną nr 5/13, położoną w Mierczanach, gmina Torzym w woj. lubuskim, o pow. 3 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr GW1U/00020049/8,
  • działkę niezabudowaną nr 5/11, położoną w Mierczanach, gmina Torzym w woj. lubuskim, o pow. 3,9005 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr GW1U/00020048/1,
  • działkę niezabudowaną nr 5/15, położoną w Mierczanach, gmina Torzym w woj. lubuskim, o pow. 2,5108 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr GW1U/00021170/2;
 2. maszyny, urządzenia, wyposażenie i inne ruchomości zgodnie z operatem szacunkowym rzeczoznawcy majątkowego Tadeusza Karwasza z dnia 14 września 2017 r., przy czym ruchomości będące przedmiotem przetargu nie będą uruchamiane i syndyk nie ponosi odpowiedzialności za ich sprawność techniczną lub kompletność.

Szczegółowy opis składników majątkowych przedsiębiorstwa zawierają operaty szacunkowe składników majątku przedsiębiorstwa z 15 sierpnia 2017 r. oraz z 14 września 2017 r., sporządzone przez rzeczoznawcę majątkowego Tadeusza Karwasza.

Reklama

Cena wywoławcza za opisane wyżej składniki majątkowe wynosi 4.004.329,00 zł (słownie: cztery miliony cztery tysiące trzysta dwadzieścia dziewięć złotych 00/100) netto i jest równa 75% ceny oszacowania według operatów szacunkowych, o których mowa powyżej. Do ceny wywoławczej może zostać doliczony właściwy podatek VAT, ustalony zgodnie z obowiązującymi przepisami, który stanowić będzie dodatkowy składnik ceny.

Przedmiot przetargu jest aktualnie objęty umową dzierżawy przedsiębiorstwa z 22 września 2014 r., a dzierżawcy – RP2 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przysługuje prawo pierwokupu, a przeniesienie własności przedsiębiorstwa poprzedzone będzie warunkową umową sprzedaży.

Termin przetargu ustala się na dzień 18 grudnia 2018 r., godz. 12.00. Miejscem przeprowadzenia przetargu jest siedziba Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. V Wydziału Gospodarczego, ul. Chopina 52, blok 15, sala nr 5.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

 1. złożenie kompletnej oferty kupna przedmiotu sprzedaży w j. polskim w zapieczętowanej kopercie z napisem „IX Przetarg – PPU DEXTER” na ręce Sędzi-Komisarz w siedzibie Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. V Wydziału Gospodarczego, ul. Chopina 52, blok 15, pokój 118 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 grudnia 2018 r., godz. 9.00 – decyduje data wpływu;
 2. wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny oferowanej na rachunek bankowy upadłego o nr 68 1090 1623 0000 0001 2152 0866 z dopiskiem „Wadium – IX przetarg PPU DEXTER” najpóźniej w dniu 17 grudnia 2018 r. – decyduje data wpływu środków na rachunek upadłego.
 3. złożenie oświadczenia o spełnieniu wymogów wskazanych w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego do nabycia nieruchomości o charakterze rolnym.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu, nieprzyjęcia zaproponowanej ceny lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oraz prowadzenia dodatkowych negocjacji z możliwością końcowego licytowania ceny tylko wobec obecnych na przetargu oferentów składających oferty w kwocie nie niższej niż 90% kwoty najwyższej oferty, przy czym wysokość postąpienia wynosić będzie co najmniej 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

Pełny tekst regulaminu przetargu (w tym szczegółowe wymogi oferty) dostępny jest w sekretariacie Sekcji Upadłościowej Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. V Wydziału Gospodarczego, ul. Chopina 52, blok 15, pokój 118. Przedmiot przetargu oraz operaty szacunkowe można oglądać po uzgodnieniu z syndykiem.

Szczegółowe informacji udziela syndyk pod numerem telefonu 691-775-992.

Materiał Promocyjny

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE