Energia odnawialna może liczyć na wsparcie z budżetu UE

Reklama

Energia odnawialna, a dokładnie cała związana z nią branża, zyskuje na atrakcyjności od czasu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Państwa członkowskie są zobowiązane zwiększać udział energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym bilansie energii ze względu na regulacje energetyczne i środowiskowe.

Pomimo, że udział produkcji zielonej energii systematycznie wzrasta, to przed inwestorami stoi wiele wyzwań związanych przede wszystkim z niestabilnością polskiego prawodawstwa oraz zmiennością cen energii elektrycznej i świadectw pochodzenia, a w przyszłości z pewnym ryzykiem związanym z aukcjami.

Energia odnawialna w POIiŚ na lata 2014-2020

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, podobnie jak jego poprzednik z lat 2007-2013, ma przede wszystkim wspierać rozwój infrastruktury technicznej w najważniejszych sektorach kraju, w tym również w szeroko rozumianej energetyce, co w konsekwencji przyczyni się do zrównoważonego rozwoju gospodarki i zwiększenia jej innowacyjności.

Nowa perspektywa finansowa na lata 2014-2020 kontynuuje główne kierunki inwestycji w stosunku do poprzedniego okresu programowania. Na jakie inwestycje przedsiębiorcy będą mogli uzyskać unijne wsparcie finansowe? Przede wszystkim na realizację inwestycji w zakresie poprawy efektywności energetycznej, wzrostu wytwarzania energii z OZE, modernizacji sieci energetycznej oraz na zmniejszania emisji zanieczyszczeń.

Jest to niewątpliwie największy program operacyjny, którego budżet wynosi aż 24 mld euro. Program przewiduje osiem osi priorytetowych łączących różne cele tematyczne (CT) oraz priorytety inwestycyjne (PI).

Energia odnawialna może liczyć na dofinansowanie

W ramach POIiŚ na lata 2014-2020 inwestycje z zakresu odnawialnych źródeł energii realizowane będą przede wszystkim w ramach I osi priorytetowej „Promocja odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej”, na którą składa się sześć priorytetów inwestycyjnych:

 • 4.1 Promowanie produkcji i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.
 • 4.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach.
 • 4.3 Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią
  i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym.
 • 4.4 Rozwój i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji działających na niskich i średnich poziomach napięcia.
 • 4.5 Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich obszarów, w szczególności na obszarach miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych, mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu.
 • 4.7 Promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe.

Które programy będą wspierać energię odnawialną?

Na szczególną uwagę zasługują priorytety inwestycyjne (PI) 4.1 oraz 4.7, które w sposób bezpośredni będą wspierać produkcję energii z OZE. W ramach PI 4.1 dotację będą mogli uzyskać inwestorzy planujący budowę bądź rozbudowę lądowych farm wiatrowych, instalacji na biomasę lub biogaz oraz budowę sieci przesyłowych i dystrybucyjnych, umożliwiających przyłączenia jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do KSE oraz (w ograniczonym zakresie) jednostek wytwarzania energii wykorzystującej wodę i słońce oraz ciepła przy wykorzystaniu energii geotermalnej.

Energia odnawialna w nowym rozdaniu pieniędzy może liczyć na dofinansowanie pośrednie, ale i bezpośrednie

Natomiast PI 4.7 wspierać będzie między innymi inwestycje polegające na budowie i przebudowie jednostek wytwarzania energii i ciepła w skojarzeniu z OZE oraz budowę i przebudowę jednostek wytwarzania ciepła, w wyniku której jednostki te zostaną zastąpione jednostkami wytwarzania energii w skojarzeniu z OZE. W obu priorytetach wnioskodawcami będą mogły być zarówno przedsiębiorstwa, jak i jednostki samorządu terytorialnego (JST).

Dofinansowanie nie tylko energii odnawialnej

Poza wspomnianymi już wcześniej przedsięwzięciami, na dofinansowanie mogą liczyć również inwestycje polegające na poprawie efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym (działania termomodernizacyjne wraz z wymianą źródła ciepła) oraz przedsięwzięcia polegające na poprawie efektywności energetycznej oraz wzroście wykorzystania OZE w przedsiębiorstwach, w tym również budowa i rozbudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie, termomodernizacja budynków produkcyjnych oraz budowa i rozbudowa instalacji OZE (w ramach PI 4.2).

Dodatkowo w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 4.4 wspierany będzie rozwój i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji, np. budowa sieci dystrybucyjnych średniego i niskiego napięcia. Wszystko to będzie realizowane w ramach I Osi Priorytetowej, której budżet UE wynosi 1 528,4 mln euro. Pierwszych konkursów w ramach POIiŚ można się spodziewać w 2015 roku.

Zielona energia będzie również wspierana w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO). W przypadku wytwarzaniu energii z OZE demarkacja pomiędzy RPO a programem krajowym najprawdopodobniej będzie oparta na mocy instalowanej jednostki, a nie jak do tej pory na całkowitej wartości inwestycji.

Dofinansowanie unijne do energii odnawialnej. Jak się przygotować?

Nowa perspektywa finansowa na lata 2014-2020 jest dużą szansą, ale zarazem wyzwaniem dla inwestorów chcących realizować inwestycje w zakresie OZE. Planując inwestycję należy pamiętać o kilku istotnych czynnikach. To, co łączy większość programów dotacyjnych, to kryteria decydujące o przyznaniu dotacji. Należą do nich między innymi:

 • Kryterium efektywności – ilość produkowanych MWh z 1 MW mocy zainstalowanej w oparciu o koszty kwalifikowane inwestycji.
 • Potencjał wnioskodawcy – czyli doświadczenie wnioskodawcy w realizacji podobnych inwestycji.
 • Innowacyjność – innowacyjność w odniesieniu do zastosowanej w instalacji technologii – jednak kryterium to nie pojawia się we wszystkich programach.

Planując inwestycję należy brać pod uwagę powyższe kwestie, których spełnienie zwiększa szanse na osiągniecie sukcesu.

Liczysz na dofinansowanie? Przygotuj projekt wcześniej

Warto również pamiętać, że należy zawsze z wyprzedzeniem podjąć właściwe działania i prace przedrealizacyjne w celu np. pozyskania niezbędnych decyzji administracyjnych dla realizacji inwestycji.

Należy uzyskać decyzję środowiskową, warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, decyzję lokalizacyjną (warunki zabudowy lub wpisać się w miejscowy plan zagospodarowania), przygotować koncepcje oraz projekty techniczne i budowlane, celem uzyskania ostatecznego pozwolenia na budowę. Jest to niezwykle istotne, gdyż tylko najlepiej przygotowane i najbardziej zaawansowane pod kątem przygotowawczym inwestycje mają szanse na uzyskanie wsparcia. Równie istotne jest przygotowanie się z wyprzedzeniem do opracowania studium wykonalności i wniosku o dofinasowanie.

Iwona Sajewska, Doradca ds. Finansowania Inwestycji METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE