Komisja Europejska przyjęła rozporządzenie wykonawcze 2023/2122 w zakresie aktualizacji monitorowania i raportowanie emisji gazów cieplarnianych. Zmienia one rozporządzenie 2018/2066 dotyczące dyrektywy 2003/87/WE ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych.

Reklama

Spalarnie odpadów przyczynkiem do zmian

Rozporządzenie zostało zmienione w celu uwzględnienia zasad mających zastosowanie do instalacji spalania odpadów komunalnych, a także doprecyzowania przepisów dotyczących biomasy i biogazu oraz monitorowania emisji procesowych materiałów pochodzących z węglanów i niewęglanów. Zmiany obejmują także obszar lotnictwa oraz rozszerzają zasady monitorowania i raportowania na nowe sektory.


Czytaj też: Sieci potrzebne od zaraz!


W dokumencie przedstawiono definicje pojęć istotnych dla tych sektorów. Wyraźnie określone zostają „współczynniki obliczeniowe”, co daje narzędzia dla wprowadzenia jednolitego systemu monitorowania i raportowania emisji gazów cieplarnianych. Ponadto wprowadzono definicję odpadów komunalnych, krajowego strumienia paliwowego czy końcowego konsumenta. Lotnictwo zyskało definicję dla paliw kwalifikujących się i mieszanych paliw lotniczych.

Biomasa i biogaz a emisje

Ustanowiono nowe zasady dotyczące biomasy i oznaczania frakcji biomasy, aby zapewnić niezbędne środki pozwalajace na stosowanie w unijnym systemie handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) kryteriów zrównoważonego rozwoju dla biomasy,
w tym biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy.

M.in. powstał zapis, który wskazuje, że jeżeli zastosowanie określonej metodologii monitorowania mogłoby prowadzić do nałożenia nieuzasadnionych kosztów, to operator instalacji ma prawo to zgłosić. Właściwy organ uzna koszty za nieuzasadnione, jeżeli te szacunkowe koszty przewyższają korzyści. Warto zaznaczyć, że korzyść oblicza się poprzez pomnożenie współczynnika poprawy przez cenę referencyjną wynoszącą 80 euro i koszty obejmują odpowiedni okres amortyzacji, wynikający z ekonomicznego okresu użytkowania sprzętu.


Czytaj też: Substraty dla biogazowni rolniczych. Lista już funkcjonuje


Dalsze zapisy wskazują na monitorowanie emisji pochodzących z konsumpcji biogazu. Według nowej wykładni należy odejmować ilość CO2 z biogazu zawartego w gazie ziemnym od całkowitych zmierzonych emisji CO2.

Całość dokumentu dostępna pod adresem: Rozporządzenie 2023/2122. Rozporządzenie wejdzie w życie 20 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym UE, co miało miejsce 18 października, i będzie stosowane od 1 stycznia 2024 r.

Biomasa i paliwa alternatywne

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

Zdjęcie: freepik

Źródło: EUR-Lex

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE