W Kinoteatrze RIALTO w Katowicach zgromadzili się przedstawiciele biznesu, świata nauki
i polityki by podsumować kolejną 18. edycję Konkursu „Ekolaury”, połączoną z Jubileuszem 20-lecia Polskiej Izby Ekologii. Uroczysta Gala odbyła się 29 października br.

Polska Izba Ekologii powstała w 1999 roku. Strategicznym celem powołania Izby było i  jest reprezentowanie zrzeszonych w niej podmiotów – w szczególności gospodarczych – w działalności na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju na płaszczyznach: organizacyjnej, legislacyjnej, edukacyjnej i wydawniczej.

Reklama

Uroczystość wręczenia nagród w Konkursie Ekolaury Polskiej Izby Ekologii 2019 poprzedziło  rozstrzygnięcie – 8.edycji Konkursu TOPTEN Kotły Grzewcze na paliwa stałe’2019 (pod patronatem medialnym Magazynu Biomasa), ale 4-ciej edycji uwzględniającej wymagania Rozporządzenia Komisji UE 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe. Rozporządzenia, będzie w Polsce obowiązywać od 1 stycznia 2020 r. Konkurs organizowany był przez Polską Izbę Ekologii oraz Fundację na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii w Katowicach.

W trakcie Gali wręczone zostały także Medale Rady Polskiej Izby Ekologii Za zasługi dla zrównoważonego rozwoju oraz – Jubileuszowo – Medale okolicznościowe 20-lecia PIE Za wsparcie merytoryczne oraz zaangażowanie w prace Polskiej Izby Ekologii, a także Wyróżnienia okolicznościowe Za połączenie działań w dziedzinie ochrony środowiska z pracą na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego oraz współpracę z Polską Izbą Ekologii.

Polska Izba Ekologii od 2002 roku organizuje Konkurs „Ekolaury”, promując najefektywniejsze działania i prace podejmowane na rzecz ochrony środowiska. Konkurs ma zasięg ogólnopolski i skierowany jest do przedsiębiorstw, instytucji, organizacji pozarządowych i samorządów. W 2019 roku odbyła się 18. edycja Konkursu. W tym roku Konkursowi honorowego patronatu udzielili: Minister Środowiska, Marszałek Województwa Śląskiego, Przewodniczący Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Prezydent Miasta Katowice oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach.

Kapituła Konkursu Ekolaury Polskiej Izby Ekologii 2019 przyznała 24 Ekolaury oraz 16 Wyróżnień.

Liczymy, że realizacja Konkursu przyczyni się do promowania najefektywniejszych działań na rzecz ochrony środowiska a nagrodzone i wyróżnione firmy oraz instytucje zmobilizuje do dalszej pracy na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Więcej informacji o Konkursie i Gali na stronie  www.pie.pl/ekolaury.html

 

LAUREACI 18. EDYCJI KONKURSU EKOLAURY PIE 2019

 

Kategoria GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA:

WYRÓŻNIENIE dla:

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie

Nazwa przedsięwzięcia: Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stefanów

EKOLAUR dla:

 1. SUEZ Woda Sp. z o.o., Mława

Nazwa przedsięwzięcia: Miejska oczyszczalnia ścieków w Mławie – model PPP, partnerstwa publiczno-prywatnego obejmujący zaprojektowanie, realizację inwestycji i eksploatację obiektu przez SUEZ Woda

 1. Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie

Nazwa przedsięwzięcia: Remont syfonu pod rzeką Wisłą

Kategoria OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI, GOSPODARKA ODPADAMI:

WYRÓŻNIENIE – za GOSPODARKĘ ODPADAMI – dla:

ŚRODOWISKO I INNOWACJE Sp. z o.o., Warszawa

Nazwa przedsięwzięcia: Składowisko odpadów niebezpiecznych zawierających azbest

EKOLAURY – za GOSPODARKĘ ODPADAMI – dla:

 1. Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o., Żary

Nazwa przedsięwzięcia: Budowa instalacji do zagospodarowania stabilizatu

 1. Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Katowice

Nazwa przedsięwzięcia: Działalność IETU wspierająca rozwój gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce

 1. Mo-BRUK S.A., Korzenna

Nazwa przedsięwzięcia: Przetwarzanie odpadów z wytwarzaniem produktu – kruszywa sztucznego w Zakładzie Odzysku Odpadów Nieorganicznych w M. Skarbimierz

EKOLAUR – za OCHRONĘ POWIERZCHNI ZIEMI – dla:

Urzędu Miasta Zabrze

Nazwa przedsięwzięcia: Rekultywacja terenów w rejonie rzeki Bytomki na obszarze gminy Zabrze w ramach działania 2.2., Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich priorytetu II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska 2007-2013.

Kategoria OCHRONA POWIETRZA, ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII:

WYRÓŻNIENIE dla:

Spółdzielni Mieszkaniowej ZACHODNIA, Gliwice

Nazwa przedsięwzięcia: Usunięcie płyt azbestowo cementowych i termomodernizacja 19 budynków mieszkalnych przy ul. Czwartaków 2-4,6-8-10, przy ul. E. Plater 2-4,6-8-10-12, 14-16, przy ul. J. Ordona 2-4, 6-8, 1-3, 5-7-9-11, 13-15, przy ul. Kozielskiej 63, 65-67-67-69, 75-77, 79-81, 83-85-87-89, 91-93, 95-97-99, 101-103-105, 107-109-111

EKOLAUR dla:

Gminy Miasta Świdnica

Nazwa przedsięwzięcia:

 1. a) Ograniczenie niskiej emisji powierzchniowej na terenie Świdnicy poprzez likwidację węglowych, lokalnych źródeł ciepła i podłączenie obiektów do rozbudowanej sieci ciepłowniczej (tzw. Program KAWKA II)
 2. b) Udzielanie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną ze środków budżetu Miasta w ramach Uchwały Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 12 kwietnia 2012 r. nr XV/198/12.

 

Kategoria EKOPRODUKT, ZIELONE TECHNOLOGIE:

WYRÓŻNIENIA – podkategoria: EKOPRODUKT – dla:

 1. ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu

Nazwa przedsięwzięcia: Terrawit – środek wspomagający uprawę roślin

 1. WMB International Sp. z o.o., Katowice

Nazwa przedsięwzięcia: Ekologiczne paliwo stałe w postaci brykieru i peletu drewnianego produkowanego zgodnie z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym

EKOLAURY – podkategoria: EKOPRODUKT – dla:

 1. Przedsiębiorstwa Inżynierii Ogrodniczej drewsmol, Mszczonów

Nazwa przedsięwzięcia: Instalacja do bezinwazyjnego sadzenia drzew w mieście Trees City

 1. e-Gminy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Bielsko-Biała

Nazwa przedsięwzięcia: Eko-słupek AirSensor

WYRÓŻNIENIA – podkategoria: ZIELONE TECHNOLOGIE – dla:

 1. Werner & Mertz Polska Sp. z o.o., Warszawa

Nazwa przedsięwzięcia: Ekologiczny system do maszynowego mycia i płukania naczyń oraz do profesjonalnego pralnictwa – KLIKS marki Green Care Professional

 1. Fireworks Europe Innovation Sp. z o.o., Bydgoszcz

Nazwa przedsięwzięcia: GAOO SPECTRUM FOREWORKS – linia ekologicznych fajerwerków

EKOLAUR – podkategoria: ZIELONE TECHNOLOGIE – dla:

Instytutu OZE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Kielce

Nazwa przedsięwzięcia: Innowacyjna, aktywna przepławka dla ryb

Kategoria EDUKACJA EKOLOGICZNA, OCHRONA PRZYRODY:

WYRÓŻNIENIA podkategoria: EDUKACJA EKOLOGICZNA – dla:

 1. Fundacji Veolia Polska, Warszawa

Nazwa przedsięwzięcia: Ciepło dla Pragi

 1. Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Bielsko

Nazwa przedsięwzięcia: Projekt edukacyjny LAS DLA NAS. MY DLA LASU

 1. ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu

Nazwa przedsięwzięcia: Dobra Edukacja = Skuteczna Segregacja!

 1. Gminy Miasta Świdnica

Nazwa przedsięwzięcia: Działania edukacyjne przeprowadzone w 2018 roku przez Wydział Gospodarki Odpadami na terenie Gminy Miasta Świdnicy

 1. Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie

Nazwa przedsięwzięcia: Przedstawienie dla dzieci Wyprawa Batyskafem. Misja Skratek

EKOLAURY – podkategoria: EDUKACJA EKOLOGICZNA – dla:

 1. Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Katowice

Nazwa przedsięwzięcia: Edukacja i promocja w zakresie wielokrotnego użytkowania terenów poprzemysłowych w nieużytków w miastach

 1. Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, Kraków

Nazwa przedsięwzięcia: ODKRYWCY PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH – aktywna edukacja w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego

 1. Fundacji CSR Res Severa, Poznań

Nazwa przedsięwzięcia: III Festiwal Filmów Odpowiedzialnych 17 Celów

 1. Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań Spółka Akcyjna, Warszawa

Nazwa przedsięwzięcia: Działaj i imPETem!

WYRÓŻNIENIA – podkategoria: OCHRONA PRZYRODY – dla:

 1. Nadleśnictwa Jagiełek, Olsztynek

Nazwa przedsięwzięcia: Remont i rozbudowa istniejącej leśnej ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej Nadleśnictwa Jagiełek

 1. Nadleśnictwa Skrwilno

Nazwa przedsięwzięcia: Przebudowa i rozbudowa części istniejącego budynku wraz z wyposażeniem Sali edukacyjnej Nadleśnictwo Skrwilno

EKOLAUR – podkategoria: OCHRONA PRZYRODY – dla:

Gminy Miasta Świdnica

Nazwa przedsięwzięcia: Rewitalizacja Parku Sikorskiego i Parku Centralnego  w Świdnicy

Kategoria ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ, EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA:

WYRÓŻNIENIE – podkategoria: ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ – dla:

Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Kluczbork

Nazwa przedsięwzięcia: Pensjonat Leśny Krystyna

EKOLAUR – podkategoria: ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ –  dla:

Urzędu Miasta Zabrze

Nazwa przedsięwzięcia: Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Zabrze

EKOLAUR – podkategoria: EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA –  dla:

Spółdzielni Mieszkaniowej NASZ DOM, Bytom

Nazwa przedsięwzięcia: Termomodernizacja budynków, wymiana dźwigów, wymiana oświetlenia na energooszczędne

Kategoria GMINA, ZWIĄZEK GMINNY PRZYJAZNY ŚRODOWISKU:

WYRÓŻNIENIE dla:

Miasta Rybnik

Nazwa przedsięwzięcia: Wprowadzenie Eko kubków na terenie Miasta Rybnik

EKOLAUR dla:

Gminy Legnica Urzędu Miasta Legnica

Nazwa przedsięwzięcia: Działania na rzecz ochrony środowiska w mieście Legnica

 

Kategoria CAŁOKSZTAŁT DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA:

 

EKOLAURY dla:

 1. Werner & Mertz Delta Polska Sp. z o.o., Warszawa

Nazwa przedsięwzięcia: Ekologiczna Idea Marki Frosch

 1. Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, Białystok

Nazwa przedsięwzięcia: Całokształt działalności na rzecz ochrony środowiska

 1. Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nazwa przedsięwzięcia: Całokształt działalności na rzecz ochrony środowiska

 1. Fundacji Nasza Ziemia, Warszawa

Nazwa przedsięwzięcia: 5 lat działalności Fundacji Nasza Ziemia w Polsce na rzecz ochrony środowiska, w tym rokrocznie, koordynowanie największą akcją ekologiczną w Polsce: Sprzątanie świata – Polska.

 1. Klubu Myśli Ekologicznej, Katowice

Nazwa przedsięwzięcia: Spotkania Klubu Myśli Ekologicznej – w Dobrym Klimacie 2018 (przygotowania do COP24) oraz w kinoteatrze Rialto w latach 2012-2018

 1. Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Nazwa przedsięwzięcia: 50-lecie działalności  naukowej, dydaktycznej i popularyzatorskiej Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w zakresie ochrony środowiska

Źródło: PIE

 

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE