Do 29 lutego 2024 r. przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesję na przesyłanie lub dystrybucję ciepła w sieci ciepłowniczej mają obowiązek przekazać Prezesowi URE oraz ministrowi klimatu i środowiska pierwsze sprawozdanie z działań mających na celu osiągnięcie efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego podejmowanych w 2023 r.

Reklama

Efektywność energetyczna systemu ciepłowniczego – sprawozdanie

Obowiązek dostarczenia do URE i resortu klimatu i środowiska podsumowania aktywności na temat osiągnięcia efektywności energetycznej w ciepłownictwie obejmie około 350 podmiotów.

Wzór sprawozdania został określony w rozporządzeniu ministra klimatu i środowiska. Urząd Regulacji Energetyki przygotował wersję edytowalną sprawozdania, którą można pobrać tutaj.

W sprawozdaniu oprócz danych identyfikujących podmiot i system ciepłowniczy należy podać m.in. informacje dotyczące procentowego udziału energii z OZE (z podaniem rodzaju tego źródła), ciepła odpadowego i ciepła pochodzącego z kogeneracji w łącznej ilości ciepła dostarczonego do systemu ciepłowniczego.

Niezłożenie sprawozdania w terminie wiąże się z karą pieniężną. Jak informuje URE, kara nie może być niższa niż 2000 zł i nie może być wyższa niż 15 proc. przychodu ukaranego przedsiębiorcy, wynikającego z działalności koncesjonowanej, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym.


Czytaj też: Od ciepłowni do elektrociepłowni – Ciechanów ze statusem samodzielności energetycznej


Efektywny energetycznie system ciepłowniczy, czyli jaki?

Za efektywny energetycznie system ciepłowniczy uznaje się system, w którym do wytwarzania ciepła wykorzystuje się co najmniej w:

1) 50 proc. energię z odnawialnych źródeł energii lub

2) 50 proc. ciepło odpadowe, lub

3) 75 proc. ciepło pochodzące z kogeneracji, lub

4) 50 proc. połączenie energii i ciepła, o których mowa w pkt 1-3.

Zgodnie z art. 36 ust. 1 i 2 ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1436) przedsiębiorstwa ciepłownicze są zobowiązane uzyskać taki status do 31 grudnia 2025 r.

Uzyskanie statusu efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego lub chłodniczego powinno zostać poprzedzone złożeniem do 1 października 2024 r Prezesowi URE do uzgodnienia planu rozwoju, w części przewidującej, że system ciepłowniczy będzie spełniał warunki systemu efektywnego w perspektywie do 31 grudnia 2025 r.

Biomasa i paliwa alternatywne. Czytaj w internecie

źródło: URE

zdjęcie: pixabay

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE