Producenci pelletów drzewnych stają przed dylematem, czy do ponoszonych kosztów produkcji dodać jeszcze jeden: certyfikacja pelletu. Można starać się o uzyskanie jednego z popularnych w Europie certyfikatów ENplus czy DINplus. Warto jednak wiedzieć, że nie jest to jedyna alternatywa, ponieważ można także skorzystać z udziału w programach innych jednostek certyfikujących. Jedną z nich jest SGS Polska.

Reklama

Tekst: Jerzy Musik, SGS Polska

Zdjęcie: Pixabay.com

Warunki techniczne i wymagania prawne są podstawą tworzenia specyfikacji i  programów certyfikacji. Warunki samej produkcji, magazynowania, transportu i spalania w kotłach to podstawa wyspecyfikowanych wymagań jakościowych. Na proces produkcji wpływ ma surowiec oraz jego wilgotność. Sposób magazynowania i  rodzaj transportu wymagają bardzo precyzyjnie określonych właściwości fizycznych pelletu, takich jak:

  • kształt,
  • długość,
  • średnica,
  • gęstość nasypowa,
  • wytrzymałość itp.

Z kolei na wydajność kotła wpływ będą miały między innymi takie parametry, jak: wartość opałowa, popiół czy temperatura topliwości.

Wymagania prawne najczęściej koncentrują się na aspektach ekologicznych związanych z  właściwościami typowymi dla drewna. Celem  jest uniknięcie spalania materiałów niedozwolonych.

Systemy wytwarzania energii cieplnej z  pelletów drzewnych w  kotłowniach domowych takich krajów jak Austria czy Niemcy są bardzo często oparte na magazynowaniu paliwa w  silosach. Pellet jest dostarczany do odbiorców cysternami, które są rozładowywane  neumatycznie.

Takie warunki wpływają na konieczność zastosowania restrykcyjnych właściwości fizycznych pelletów. Zbiorniki obsługiwane automatycznie, drogi transportu pneumatycznego wymagają paliwa, którego cząstki są o odpowiednich wymiarach, kształcie i ciężarze.  Gdy te operacje są wykonywane ręcznie, może się okazać, że wymagania będą na zupełnie innym poziomie, a  podstawą właściwości fizycznych, jakie powinien spełniać pellet, jest sam kocioł i  jego oprzyrządowanie, czyli sposób podawania paliwa. Nie można jednak zapominać również o aspektach prawnych. SGS Polska proponuje program certyfikacji, który jest dedykowany producentom pelletu na rynek polski. Producenci kotłów we współpracy z producentami pelletów drzewnych sami kreują właściwości używanego paliwa, aby zapewnić sprawne jego spalanie i optymalną wydajność.

Pellet drzewny w Polsce

Obecnie pellet drzewny używany w  Polsce do wytwarzania ciepła w małych kotłowniach domowych jest najczęściej workowany, ponieważ takie technologie magazynowania i transportu są bardziej standardowe. Paliwo w  workach jest układane na paletach lub bezpośrednio w  ładowniach, dalej ręczne podawanie do zbiorników przykotłowych. Takie warunki mogą powodować sytuacje, w  których wymagania stawiane w  normach np. PN-EN ISO 17225-2 czy w programach ENplus i  DINplus nie są konieczne do sprawnej pracy systemu wytwarzania energii cieplnej. Dlatego w  programie certyfikacji pelletów drzewnych SGS Polska przewidziano ocenę w  oparciu o  wymagania norm lub w  oparciu o  wskazaną specyfikację. Taka specyfikacja jest najczęściej oparta na właściwościach danego surowca (rodzaju drewna), wymaganiach stawianych przez producentów kotłów i  wymaganiach prawnych obowiązujących w naszym kraju.

Program certyfikacji SGS Polska jest elastycznym rozwiązaniem, uwzględniającym konkretne potrzeby rynku. Został opracowany w języku polskim i jest obsługiwany przez krajowe oddziały SGS.

Na cenę certyfikacji wpływają koszty przeprowadzenia inspekcji u producenta, wykonania badań w  laboratorium, dokonania oceny i  wystawienia certyfikatu zgodności. Od certyfikowanego podmiotu nie są pobierane dodatkowe opłaty za udział w programie czy za wyprodukowane ilości paliwa.

W dokumentacji można znaleźć wymagania jakościowe stanowiące podstawę oceny oraz uzyskane wyniki. SGS Polska posada wieloletnie doświadczenie związane z  biopaliwami stałymi, a  także akredytacje w  zakresie wykonywania badań laboratoryjnych, jak i  prowadzenia inspekcji. Co więcej, współpracuje z  innymi oddziałami zagranicznymi SGS i  jednostkami udzielającymi certyfikacji pelletów drzewnych ENplus. To wszystko sprawia, że program certyfikacji SGS Polska jest dobrą alternatywą dla krajowego rynku pelletu.

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE