Wszyscy trafimy do nowej bazy danych!

CEEB

CEEB – Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków zawierać będzie informacje dot. nie tylko systemu grzewczego w danym lokalu. Znajdą się w niej również kontrole kominów. I dane na temat gospodarowania odpadami i nieczystościami płynnymi. Rozliczenia premii termomodernizacyjnych, a także korzystania z pomocy społecznej.

Bogaci i ci, którzy żyją z zasiłków, pracownicy i przedsiębiorcy. Wszyscy, a właściwie wszystkie budynki, w których zamieszkują bądź prowadzą działalność gospodarczą, trafią do nowej bazy danych.

Powstał projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska. Ma on stwarzać warunki do podjęcia realnych działań w celu eliminacji zjawiska smogu. W tym przede wszystkim tzw. niskiej emisji pochodzącej z sektora komunalno-bytowego.

Co to jest CEEB?

Jedną z nowości jest utworzenie CEEB, czyli Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

W uzasadnieniu projektu jest mowa o jej celach. Jak np. przeciwdziałanie możliwościom defraudacji środków finansowych poprzez wykorzystanie wsparcia z różnych programów na ten sam cel.

„Nadmienić bowiem należy, że środki publiczne w powyższym zakresie, udzielane są przez różne podmioty w skali całego kraju, w ramach różnych programów pomocowych, np. Czyste Powietrze, Program Infrastruktura i Środowisko, Regionalne Programy Operacyjne, itp. Na dzień dzisiejszy środki publiczne są redystrybuowane w ramach programów pomocowych m. in. przez: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 16 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, jednostki samorządu terytorialnego i ich związki (na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim), Bank Gospodarstwa Krajowego. Każda z tych instytucji działając niezależnie, przeznacza środki publiczne na podobne cele, np. na przedsięwzięcia termomodernizacyjne budynków. Brak wymiany jakichkolwiek informacji pomiędzy tymi podmiotami sprawia, że istnieje możliwość składania wniosków o dofinansowanie w ramach różnych programów pomocowych, co w efekcie może prowadzić do wielokrotnego dofinansowania tych samych przedsięwzięć, a w konsekwencji może powodować defraudację środków publicznych.”

Wiedza o zasiłkach typu dodatek mieszkaniowy, dodatek energetyczny czy dodatek na zakup opału mają pomóc w zdiagnozowaniu zjawiska ubóstwa energetycznego.


Sprawdź: Łatwiej o wsparcie z programu „Czyste Powietrze”


„Ustalenie kręgu miejsc (budynków zamieszkiwanych przez potencjalne osoby ubogie energetycznie) umożliwi skierowanie pomocy Państwa, w ramach wskazywanych powyżej instrumentów wsparcia. Projektowane regulację stanowią realne narzędzie do gromadzenia danych w zakresie ubóstwa energetycznego w skali całego kraju na jednolitym poziomie. Smog i zanieczyszczenie powietrza są ściśle związane ze zjawiskiem ubóstwa energetycznego.”

Kto będzie miał dostęp do CEEB?

„W art. 27d ust. 1 ustanawia się regulacje dotyczące udostępniania danych z CEEB – w zakresie realizowanych zadań, następującym podmiotom: organom Inspekcji Ochrony Środowiska, organom nadzoru budowlanego, Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wojewódzkim funduszom ochrony środowiska i gospodarki wodnej, Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego, instytutom badawczym, uczelniom wyższym, ministrowi właściwemu do spraw środowiska, ministrowi właściwemu do spraw energii, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, organom Krajowej Administracji Skarbowej, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych;

I dalej:

ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, gminnym i miejskim ośrodkom pomocy społecznej, Bankowi Gospodarstwa Krajowego, wójtom, burmistrzom lub prezydentom miasta, starostom, sejmikom województwa, marszałkom województwa, wojewodom, Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska, regionalnym dyrektorom ochrony środowiska, organom lub innym podmiotom udzielającym ze środków publicznych finansowania albo dofinansowania: przedsięwzięć termomodernizacyjnych, przedsięwzięć niskoemisyjnych lub przedsięwzięć remontowych; odnawialnych źródeł energii, o których w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii lub innych przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza.”

Do danych na swój temat, a raczej na temat zajmowanego (posiadanego) lokalu będzie miał wzgląd także zainteresowany:

„Przewiduje się również udostępnienie danych zgromadzonych w CEEB w postaci elektronicznej przy użyciu systemu teleinformatycznego – każdemu zainteresowanemu (art. 27e ust. 1), w zakresie danych, które go dotyczą, po podaniu danych określonych w przepisach wykonawczych w celu autoryzacji i uwierzytelnienia.”

Pobierz “Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-wspieraniu-termomodernizacji-i-remontów-oraz-ustawy-o-Inspekcji-Ochrony-Środowiska.docx” Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-wspieraniu-termomodernizacji-i-remontów-oraz-ustawy-o-Inspekcji-Ochrony-Środowiska.docx – 65 KB

Pobierz “uzasadnienie.docx” uzasadnienie.docx – 51 KB

Chcesz wiedzieć więcej? Dlatego czytaj Zieloną Gminę.W internecie za darmo:

Całe wydanie znajdziesz też tutaj. Dlatego kliknij i sprawdź!

Źródło: Ministerstwo Rozwoju, BMG
Zdjęcie: Shutterstock

This post is also available in: polski