„Czas na uwolnienie potencjału branży biogazowej” – apeluje Światowe Stowarzyszenie Biogazowe (WBA) i wzywa rządy na całym świecie do pilnego działania w celu wykorzystania możliwości sektora biogazowego w walce z globalnym ociepleniem i zmianami klimatycznymi.

– Gdyby udało się usunąć wszystkie bariery, przemysł biogazowy mógłby zmniejszyć emisję CO2 o 4 mld ton rocznie – deklarują przedstawiciele World Biogas Association w swoim apelu.

Reklama

W przełomowej deklaracji w sprawie biogazu i zmian klimatu największe korporacje przemysłu biogazowego, kierowane przez Światowe Stowarzyszenie Biogazu (WBA), wzywają rządy świata do pilnego działania w celu uwolnienia potencjału tego sektora do ograniczenia globalnej emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 12 proc. w ciągu najbliższych 10 lat. To w znacznym stopniu przyczyni się do osiągnięcia celów porozumienia paryskiego. W zamian firmy biogazowe zobowiązują się do wykorzystania pełnych zasobów ludzkich, finansowych i technologicznych, umożliwiając szybką ekspansję biogazu we wszystkich częściach świata.

Po raz pierwszy tak wiele potężnych organizacji zajmujących się biogazem łączy siły, by zarówno żądać, jak i dostarczać rozwiązania w zakresie zmian klimatu.

Global potential of biogas

W swoim ostatnim raporcie, Global Potential of Biogas , WBA oszacował, że liczba biogazowych zakładów przemysłowych działających na całym świecie wynosi obecnie 132 000. Do 2030 roku musi istnieć co najmniej milion instalacji na dużą skalę (każda obsługująca ponad 100 000 t surowca rocznie) oraz miliony mniejszych komór fermentacyjnych, aby osiągnąć cele w zakresie redukcji emisji. Wszystkie te jednostki umożliwiłyby przemysłowi biogazowemu zapobieganie emisji 4 mld ton CO2 rocznie – równowartość wszystkich emisji w UE-28 w 2017 r.

Sektor będzie musiał zainwestować około 5 bilionów dolarów, aby zaprojektować, zbudować i eksploatować te zakłady, ale wszystkie bariery w obecnych inwestycjach muszą zostać wyeliminowane, jeśli przemysł ma osiągnąć swój cel.

Prezydent WBA David Newman powiedział: – (…) Przemysł biogazowy wzywa rządy świata do pilnego przyjęcia przepisów w celu uwolnienia ogromnego potencjału branży biogazowej. Szybkość, z jaką przyspieszają zmiany klimatu, podkreśla pilną potrzebę reakcji wykraczających poza dotychczasowe działania w celu usunięcia barier dla inwestycji na dużą skalę w technologie biogazowe. Potrzebujemy teraz zdecydowanych działań.

David i WBA, Charlotte Morton, osobiście przekażą Deklarację HE Patricii Espinosie, Sekretarzowi Wykonawczemu Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu na spotkaniu COP25 w Hiszpanii, w którym będą uczestniczyć, ponieważ WBA jest Stroną Obserwacyjną Konferencji.

Źródło:World Biogas Association

Zdjęcia: World Biogas Association, IES Biogas

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE