Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POL-ECO-SYSTEM 2017 w Poznaniu to bardzo dobra okazja do zaprezentowania strategii, potencjału, dokonań i planów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – największej w Polsce instytucji finansującej ekorozwój. 

Reklama

Istniejący od 1989 r. NFOŚiGW jest wyjątkową w swoim rodzaju w skali świata, instytucją publiczną (państwową osobą prawną), będącą filarem i liderem systemu finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Polsce. Z udziałem Narodowego Funduszu realizowane są rozmaite inwestycje proekologiczne, zwłaszcza te największe, najważniejsze, także najbardziej innowacyjne, często o znaczeniu strategicznym dla kraju. Działania Funduszu zgodne są z polityką ekologiczną państwa, w tym ze „Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”, strategią „Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko”, czy z założeniami nowej polityki energetycznej Polski do 2050 r.

W finansowaniu proekologicznych przedsięwzięć podstawę stanowi spójny system, tworzony przez NFOŚiGW wraz z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej, przy udziale Banku Ochrony Środowiska, którego Narodowy Fundusz jest większościowym akcjonariuszem. Ofertę finansowego wspierania proekologicznych przedsięwzięć – w myśl hasła „Zainwestujmy razem w środowisko” – NFOŚiGW kieruje do bardzo szerokiego kręgu odbiorców, obecnych i przyszłych beneficjentów: samorządów, przedsiębiorstw, spółdzielni, placówek edukacyjnych i naukowych, instytucji publicznych, państwowych jednostek organizacyjnych, stowarzyszeń, fundacji i organizacji społecznych, mediów oraz innych podmiotów i osób zainteresowanych systematyczną poprawą stanu środowiska naturalnego w Polsce.

NFOŚiGW realizuje cele, do których został powołany podczas transformacji ustrojowej w 1989 r. Już od ponad 28 lat poprzez dotacje, pożyczki i inne instrumenty finansowe Narodowy Fundusz dba o stan środowiska naturalnego w naszym kraju, czyli także o dobrą jakość życia Polaków. Dysponuje w tym zakresieprzygotowanymi merytorycznie kadrami, stabilnymi przychodami i zarazem największym potencjałem finansowym, pochodzącym zarówno ze środków własnych, jak i zagranicznych, w tym zwłaszcza unijnych.

Wsparcie finansowe udzielone przez NFOŚiGW dla przedsięwzięć proekologicznych w latach 1989-2016 wyniosło ogółem aż 68 mld zł, z czego 41 mld zł stanowiły środki własne, a pozostałą kwotę – środki zagraniczne, głównie z Unii Europejskiej. Łącznie podpisano w tym okresie 30 139 umów.

Jednym z głównych celów NFOŚiGW – jako Instytucji Wdrażającej I i II oś priorytetową unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – jest jak najskuteczniejsze wykorzystywanie środków z UE. W bieżącym okresie programowania 2014-2020 Fundusz ogłosił już 33 nabory, w ramach których przyjęto 1 341 wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym oraz 110 wniosków w trybie pozakonkursowym. Zawarto 540 umów o dofinasowanie. Wartość projektów, które są lub będą realizowane w oparciu o te umowy to ponad 14,7 mld zł. NFOŚiGW zatwierdził już także 796 wniosków o płatność na kwotę prawie 1,3 mld zł, a w obiegu – zgodnie z przyjętą procedurą – znajduje się dalsze 307 wniosków na kwotę 185 mln zł. W roku 2017 zrealizuje kolejne dwa nabory do działań i poddziałań POIiŚ 2014-2020. W I osi priorytetowej „Zmniejszenie emisyjności gospodarki” alokacja nowych konkursów wyniesie około miliarda złotych.

Narodowy Fundusz dba także o działalność informacyjno-szkoleniową dla swoich wnioskodawców i beneficjentów. W 54 przeprowadzonych szkoleniach wzięło udział prawie 3 700 osób. W ramach targów POL-ECO-SYSTEM (16 października 2017 r.) odbył się także dzień informacyjno-szkoleniowy NFOŚiGW pn. „Miliard złotych – nowa pula środków w ramach I osi POIiŚ 2014-2020, dodatkowe środki w ramach II osi POIiŚ 2014-2020 oraz podsumowanie dotychczasowego wykorzystania funduszy z Unii Europejskiej”, podczas którego zostało przeprowadzonych kolejnych pięć szkoleń dla kilkuset osób. Fundusz wychodzi bowiem z założenia, że ten rodzaj edukacji jest niezwykle ważnym czynnikiem realizacji polityki ekologicznej państwa i aktywnego uczestnictwa Polski w Unii Europejskiej.

 

 

Źrodło: NFOŚ i GW

Zdjęcia: Magazyn Biomasa

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE