Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał pierwsze zaświadczenie uprawniające do udziału w aukcji na sprzedaż energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Zaświadczenie o dopuszczeniu do aukcji jest ważne przez 12 miesięcy od dnia wydania.

Reklama

Aukcje na sprzedaż energii elektrycznej przeprowadzane będą w postaci elektronicznej, za pośrednictwem Internetowej Platformy Aukcyjnej. Ilość energii podlegająca sprzedaży w każdej sesji aukcji wynikać będzie z ogłoszenia Prezesa URE, o którym mowa w art. 78 ust. 2 ustawy o OZE, z zastrzeżeniem wolumenów określonych w odpowiednich przepisach: rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz rozporządzenia ministra właściwego do spraw energii w sprawie ilości i wartości energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW – które mogą zostać sprzedane w drodze aukcji w danym roku kalendarzowym.

Wytwórcy energii elektrycznej w instalacjach OZE, którzy rozpoczną wytwarzanie energii elektrycznej po dniu zamknięcia aukcji, podlegają procedurze oceny formalnej, na podstawie art. 75 ustawy o OZE. Procedurę przeprowadza Prezes URE na wniosek wytwórcy o wydanie zaświadczenia o dopuszczeniu do aukcji. Wydane zaświadczenie stanowi podstawę dopuszczenia instalacji OZE do udziału w aukcji.

Do aukcji będą mogli przystąpić także wytwórcy energii elektrycznej w instalacjach istniejących, tj. takich, które po raz pierwszy wytworzą energię elektryczną przed dniem wejścia w życie przepisów rozdziału 4 ustawy, a zatem – w aktualnym stanie prawnym – w terminie do dnia 1 lipca 2016 r. Wytwórcy ci będą mieli możliwość wzięcia udziału w aukcji na podstawie złożonej do Prezesa URE deklaracji. Przepisy dotyczące składania deklaracji wejdą w życie z dniem 1 lipca 2016 r.

Stosownie do art. 79 ustawy o OZE, wytwórca w każdej ze wskazanych powyżej kategorii instalacji OZE, jako uczestnik aukcji składa – w trakcie sesji aukcji – jedną ofertę dla energii elektrycznej wytworzonej w danej instalacji.

Mechanizm aukcyjny ma na celu wspieranie instalacji wytwarzających energię elektryczną przy wykorzystaniu źródeł odnawialnych. Aukcję wygrywają uczestnicy aukcji, którzy zaoferowali najniższą cenę sprzedaży energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii – aż do wyczerpania ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii określonej w ogłoszeniu o aukcji.

Aukcje organizowane są oddzielnie dla wytwórców energii elektrycznej w instalacji o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW oraz większej niż 1 MW, z uwzględnieniem art. 72 ustawy o OZE.

zdjęcie:  „Magazyn Biomasa”

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE