Gdzie jest najgorsze powietrze? Główny Inspektorat Ochrony Środowiska opublikował zbiorczy raport. To raport krajowy z rocznej oceny jakości powietrza w strefach wykonanej przez GIOŚ. Zawiera podsumowanie wyników rocznych ocen jakości powietrza w strefach w Polsce za 2020 rok.

Reklama

Ocena jakości powietrza wykonywana jest w podziale na strefy. A jej wynikiem jest przypisanie każdej ze stref klasy dla każdego z ocenianych zanieczyszczeń. Wyniki klasyfikacji stref przekładają się na określone wymagania w zakresie działań na rzecz poprawy lub utrzymania jakości powietrza.

Przypisanie strefie klasy A oznacza, że na jej obszarze nie stwierdzono wystąpienia w określonym roku przekroczeń obowiązujących w Polsce wartości normatywnych stężenia danego zanieczyszczenia.

Najgorsze powietrze

W 2020 roku, w przypadku dwutlenku siarki, tlenku węgla, benzenu oraz ołowiu, kadmu i niklu, zawartych w pyle PM10, wszystkie strefy w kraju zaliczono do klasy A. Jako A sklasyfikowano także przeważającą większość stref w odniesieniu do: dwutlenku azotu (43), arsenu (44) i ozonu (42). Do klasy A zaliczono 29 stref dla pyłu PM10, 43 strefy dla pyłu PM2,5 w ocenie pod kątem spełniania dotychczas obowiązującego kryterium, czyli I fazy poziomu dopuszczalnego, 31 stref dla PM2,5 przy uwzględnieniu obowiązującej od 2020 roku II fazy poziomu dopuszczalnego, a także 6 stref w przypadku benzo(a)pirenu zawartego w PM10.

W ocenie dla 2020 r. w 39 z 45 stref odnotowano przekroczenie wartości normatywnych stężeń dla jednego lub więcej niż jednego zanieczyszczenia, którego efektem było przypisanie strefie klasy C dla tego zanieczyszczenia. Podobnie jak w latach poprzednich, w roku 2020, najwięcej stref zostało zaliczonych do klasy C ze względu na wystąpienie na obszarze strefy przekroczenia wartości normatywnej dla benzo(a)pirenu (39 z 45 stref).

Obserwowana jest stopniowa poprawa jakości powietrza. Rok 2020 charakteryzował się najniższymi stężeniami zanieczyszczeń powietrza w całej historii ocen jakości powietrza.

Chcesz wiedzieć więcej? Dlatego czytaj Magazyn Biomasa. W internecie za darmo:

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

Źródło: GIOŚ
Zdjęcie: pixabay.com
Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE