Zakład Gospodarki Odpadami w Jarocinie będzie produkować energię w kogeneracji. W ramach rozbudowy zakładu finansowanej ze środków unijnych powstał moduł fermentacji beztlenowej, który produkować będzie biogaz wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej i cieplnej.

Reklama

Inwestycja w Jarocinie zakładała budowę nowoczesnego zakładu gospodarki odpadami w ramach którego powstała sortownia, kompostownia oraz instalacja do fermentacji odpadów. Projekt warty około 150 mln złotych został zrealizowany dzięki wsparciu ze środków unijnych. Zakład oddany do użytku 21 marca przetworzy odpady komunalne z terenu 17 gmin, wytworzone przez około 240 tys. mieszkańców.

Do zakładu przyjmowane będą zmieszane odpady komunalne oraz odpady komunalne zbierane selektywnie (opakowaniowe, budowlane, wielkogabarytowe, zielone i inne). Większość przyjmowanych odpadów poddawana będzie segregacji manualnej i automatycznej, w wyniku której zostaną wydzielone frakcje surowcowe oraz frakcja ulegająca biodegradacji. Odpady ulegające biodegradacji poddane zostaną przetworzeniu w procesach biologicznych, w wyniku których powstanie energia elektryczna i cieplna. Frakcja surowcowa zostanie przetworzona mechanicznie w celu przygotowania do sprzedaży.

Projekt przewiduje wytwarzanie możliwie dużej ilości biogazu w procesie fermentacji beztlenowej w celu wykorzystania energetycznego (objętościowo 55 proc. metanu w gazie). Moc generatorów do produkcji energii wyniesie 750 kWe i 750 kWt.

Zdjęcie: ZGO Jarocin

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE