Rada OZE przy Konfederacji Lewiatan oceniając ustawę o OZE zaproponowała szereg zmian, m.in. usunięcie przepisu, który rodzi wątpliwości, co do możliwości swobodnej sprzedaży energii w ramach umów bilateralnych, wydłużenie okresu na wytworzenie po raz pierwszy energii elektrycznej po wygranej aukcji w nowych źródłach, wprowadzenie dodatkowych cen referencyjnych dla biogazowni mogących udokumentować odpowiedni wskaźnik zużycia ciepła, zapewnienie obowiązywania zawartych umów o przyłączenie instalacji OZE do sieci dla inwestycji z pozwoleniami na budowę, w okresie ważności tych pozwoleń.

Reklama

Pracodawcy postulują usunięcie przepisu, który w obecnym brzmieniu rodzi wątpliwości, co do możliwości swobodnej sprzedaży energii w ramach umów bilateralnych, w tym także przez instalacje, którym przysługuje świadectwo pochodzenia lub świadectwo pochodzenia biogazu rolniczego.

Celem projektowanego przepisu było zapewnienie uczestnictwa w systemie wsparcia wytwórców, którzy nie mieli możliwości przystąpienia do aukcji na sprzedaż energii elektrycznej, a którzy mimo to byli zmuszeni wytworzyć energię elektryczną w instalacji odnawialnego źródła energii (np. ze względu na zapisy umów o dotację lub umów przyłączeniowych). Wytwórcy ci mieliby zapewnioną możliwość przystąpienia do aukcji na tożsamych zasadach, jak podmioty, które dopiero wytworzą po raz pierwszy energię po wygraniu aukcji.

– Niestety, interpretacja przepisu prowadzi do konkluzji, że cała wytworzona energia powinna być kierowana na Towarową Giełdę Energii i sprzedaż taka miałaby dotyczyć wszystkich wytwórców w nowych instalacjach. Jednocześnie, wytwórcy ci, ze względu na wolumen wytwarzanej energii elektrycznej, nie mają faktycznie możliwości sprzedaży energii elektrycznej przed aukcją na zasadach przewidzianych w przepisie, tj. sprzedaży całej wytworzonej energii na TGE lub rynku regulowanym – mówi Dominik Gajewski, radca prawny, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Rada OZE proponuje też umożliwienie wprowadzenia dodatkowych cen referencyjnych dla biogazowni mogących udokumentować odpowiedni wskaźnik zużycia ciepła. Obecnie takie instalacje korzystają z dodatkowego systemu wsparcia (żółte certyfikaty), który wygasa z końcem 2018 roku. Wprowadzenie dodatkowej, wyższej ceny, umożliwi rozwój wysokoefektywnych projektów, a dodatkowo przyczyni się do urealnienia cen, po których wytwarzają obecne funkcjonujące instalacje, co tym samym umożliwi im migracje do nowego systemu.

Proponowany zapis wprowadza również możliwość określenia dwóch dodatkowych cen referencyjnych dla instalacji biogazowych wtłaczających biogaz do sieci dystrybucyjnej. Wprowadzenie tego zapisu jest istotne ze względu na decyzję notyfikacyjną, w której to polski rząd zobowiązał się do ustalania cen referencyjnych na podstawie realnych kosztów wytwarzania. Należy tym samym podkreślić, iż biogazownie wtłaczające biogaz do sieci dystrybucyjnej opierają swoje działanie na zupełnie innych kosztach inwestycyjnych i operacyjnych niż ich odpowiedniki wytwarzające energię elektryczną.

Inna propozycja pracodawców ma na celu zapewnienie obowiązywania zawartych umów o przyłączenie instalacji OZE do sieci dla inwestycji z pozwoleniami na budowę, w okresie ważności tych pozwoleń. W przeciwnym razie nadal nie będzie możliwe zrealizowanie inwestycji z pozwoleniami na budowę. W świetle obowiązującego brzmienia art. 192 ust. 2, przedsiębiorstwo energetyczne ma prawo rozwiązać umowę o przyłączenie do sieci instalacji odnawialnego źródła energii, którego określony w umowie termin dostarczenia po raz pierwszy energii elektrycznej, jest dłuższy niż 48 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy z powodu niedostosowania harmonogramu realizacji umowy o przyłączenie do sieci do wymagań określonych w ustawie.

– Proponujemy, aby dla instalacji, dla których wydano zaświadczenia o dopuszczeniu do udziału w aukcji nie stosowano przepisów w zakresie maksymalnego terminu 48 miesięcy lub 72 miesięcy w przypadku instalacji odnawialnych źródeł energii wykorzystujących energię wiatru na morzu. Możliwość zmiany harmonogramu przyłączenia i maksymalny termin warunkowane byłyby ważnością pozwolenia na budowę, a w zakresie elektrowni wiatrowych w zakresie maksymalnego terminu wynikającego z przepisów ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych – dodaje Dominik Gajewski.

Źródło: Konfederacja Lewiatan

Zdjęcie: shutterstock

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE