Przystępując do projektu biogazowni, warto wiedzieć skąd pozyskać dofinansowanie i jakie są możliwości wykorzystania środków w ramach funduszy unijnych. W Polsce działają obecnie 72 biogazownie rolnicze o łącznej mocy elektrycznej ponad 86,943 MW. Najmniejsza instalacja w rejestrze Agencji Rynku Rolnego posiada moc 0,25 MW, największa – 2,126 MW. Ze względu na utrzymujące się niskie ceny zielonych certyfikatów, biogazownie są w trudnej sytuacji, wiele z nich działa na granicy opłacalności, a kolejne inwestycje są zamrożone.

Reklama

Biogazownia jako instalacja OZE podlega obecnie nowym regulacjom ustawowym, w tym m.in. przepisom Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii z dnia 20.02.2015 r. oraz przepisom ustawy Prawo Energetyczne, jak również przepisom regulującym rodzaje i wielkość wsparcia dla inwestycji OZE w nowej perspektywie 2014-2020. Wszyscy wytwórcy i inwestorzy planujący inwestycje w źródła odnawialne oraz mający zamiar ubiegania się o dofinansowanie (inwestycyjne i/lub operacyjne) powinni dokładnie zapoznać się z nową definicją instalacji odnawialnego źródła energii – brak jej zrozumienia może wywoływać negatywne skutki prawne oraz ekonomiczne, biorąc pod uwagę przyszłe funkcjonowanie takiej instalacji. Zgodnie z art. 2 pkt 13 ustawy o OZE za instalację OZE rozumie się instalację stanowiącą wyodrębniony zespół:
a) urządzeń służących do wytwarzania energii i wyprowadzania mocy, przyłączonych w jednym miejscu przyłączenia, w których energia elektryczna lub ciepło są wytwarzane z jednego rodzaju odnawialnych źródeł energii, a także magazyn energii elektrycznej przechowujący wytworzoną energię elektryczną, połączony z tym zespołem urządzeń.
b) obiektów budowlanych i urządzeń stanowiących całość techniczno – użytkową służący do wytwarzania biogazu rolniczego, a także połączony z nimi magazyn biogazu rolniczego.

Pomoc krajowa i unijna

Perspektywa funduszy unijnych 2014-2020 wprowadza nowe zasady wsparcia dla instalacji OZE (w tym biogazu). Unijne dotacje na energetykę odnawialną będzie można pozyskać zależnie od rodzaju wnioskodawcy oraz lokalizacji i wielkości inwestycji głównie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2014-2020 oraz w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Wsparcie na inwestycje OZE 2014-2020 to nowe możliwości. Program POIiŚ skierowany jest głównie do większych instalacji. Energetyka prosumencka i mikroinstalacje będą wspierane w ramach RPO, programów regionalnych oraz programów pożyczkowych Bocian i Prosument – oba są wdrażane i realizowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Faza inwestycyjna i eksploatacyjna

Wsparcie dla instalacji OZE może mieć charakter operacyjny (pomoc ukierunkowana na fazę eksploatacji instalacji, np. wygrana aukcja) i/lub inwestycyjny (dotacje bezzwrotne ukierunkowane na fazę inwestycyjną). Niezależnie od tego o jaką pomoc się wnioskodawca ubiega, kluczowym w prawidłowym określeniu maksymalnej wartości pomocy publicznej dla każdej instalacji OZE zgłaszanej do aukcji jest brzmienie art. 39 ustawy o OZE, który opisuje mechanizm określania wartości maksymalnego wsparcia dla instalacji OZE, niezależnie od formy i źródła z jakiego takie wsparcie zostanie pozyskane, a tym samym określa cenę z jaką daną instalację można do aukcji zgłosić. Często niestety będzie ona niższa niż cena referencyjna określona Rozporządzeniem Ministerstwa Gospodarki (MG) z 13.11.2015 r. System aukcyjny oraz koszyki aukcyjne określa ustawa o OZE i rozporządzenia MG. Niestety wydaje się, że biogazownie nie mają szans w aukcjach dla koszyka powyżej 1 MW. Taka aukcja, jak można wywnioskować z zapisów ustawy, jest „zarezerwowana” dla dużych i wielkich wytwórców np. dużych farm wiatrowych. Pod rządami nowej ustawy o OZE trudno mówić o boomie biogazowni w Polsce, a nowe rozwiązania prawne nadal nie są wystarczająco przyjazne dla tego rodzaju instalacji. Uzupełnieniem będą konkursy skierowane na wsparcie instalacji OZE w ramach funduszy unijnych w nowej perspektywie 2014-2020.

Dotacje na inwestycje OZE

Wsparcie finansowe na inwestycje w OZE to w perspektywie 2014-2020 przede wszystkim:
1. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ),

2. Regionalne Programy Operacyjne (RPO),

3. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)

4. Programy OZE prowadzone przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w tym Prosument i Bocian promujące rozproszone, odnawialne źródła energii.

Jak i kto może uzyskać wsparcie?

O tym będzie można przeczytać w lutowym dodatku „Rynek Biogazu” w artykule Anny Nazaruk z Sigma Finance.

Zdjęcie: 123rf

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE