Operaty przeciwpożarowe – jest czas do marca

Termin na sporządzenie operatu przeciwpożarowego został wydłużony o pół roku. I choć czasu na przygotowanie tego dokumentu jest więcej, wciąż problemem jest fakt, że wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej obiektów budowlanych oraz miejsc przeznaczonych do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów nie zostały jeszcze opublikowane.

Z niecierpliwością na te wytyczne czekają osoby opracowujące operaty przeciwpożarowe, bo dopiero te wymagania będą jasną wskazówką, jakie dane o obiekcie muszą zostać zweryfikowane pod kątem bezpieczeństwa pożarowego. Niektóre z komend Państwowej Straży Pożarnej opracowały i udostępniły na swoich stronach internetowych informacje dotyczące zakresu operatu, który ich zdaniem jest właściwy. Zastrzegają jednak, że są to wskazania merytoryczne, które mogą nie być uwzględniane po wejściu właściwych uregulowań.

Przypominamy, że w ubiegłym roku wszedł w życie tzw. pakiet odpadowy wprowadzający szereg zmian w przepisach dotyczących ochrony środowiska. Jedną z istotnych modyfikacji jest konieczność załączenia przez przedsiębiorców do wniosku o zezwolenie na zbieranie bądź przetwarzanie odpadów nowego dokumentu, jakim jest operat przeciwpożarowy. Pierwotnie termin składania wniosków mijał z dniem 4 września 2019 r., jednak Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw wprowadziła kolejne modyfikacje. Na dziś termin złożenia wniosku o zmianę posiadanego zezwolenia w celu dostosowania go do aktualnych przepisów mija 5 marca 2020 r.

Departament Gospodarki Odpadami w Ministerstwie Środowiska podkreśla, że brak rozporządzenia nie stanowi przeszkody do sporządzania operatów przeciwpożarowych. Stwierdza, że wykładnią do opracowania takiego dokumentu są obowiązujące od zeszłego roku przepisy ustawy o odpadach dotyczące zezwolenia. Jest w nich mowa, że instalacje, obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów mają być projektowane, wykonywane, wyposażane, uruchamiane, użytkowane i zarządzane w sposób ograniczający możliwość powstania pożaru, a w razie jego wystąpienia powinny zapewniać:

  • zachowanie nośności konstrukcji obiektów budowlanych przez określony czas,
  • ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w ich obrębie,
  • ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie obiekty budowlane lub tereny przyległe,
  • możliwość ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób,
  • uwzględnienie bezpieczeństwa ekip ratowniczych, a w szczególności zapewnienie warunków do podejmowania przez te ekipy działań gaśniczych.

Tak sformułowane przepisy są dość ogólne. Istnieje ryzyko, że uzgodnienia z komendantem Państwowej Straży Pożarnej będą wymagały korekt w treści opracowania. Pomocne może okazać się rozporządzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej, które zawiera wykaz danych niezbędnych do zweryfikowania w celu stwierdzenia zgodności obiektu budowlanego z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej. Dotyczą one ogółu obiektów budowlanych bez wyszczególnienia miejsc magazynowania odpadów, więc nie mogą być traktowane jako wyznacznik, a jako wskazówka.

Brakuje uregulowań prawnych, a sam operat ma spore znaczenie. Wnioski końcowe w nim zawarte mogą dotyczyć konieczności zmiany sposobu magazynowania odpadów na terenie przedsiębiorstwa. Od przeorganizowania wewnętrznej gospodarki odpadami, zastosowania dodatkowych zabezpieczeń w postaci wydzielenia przeciwpożarowego czy instalacji może zależeć pozytywne uzgodnienie operatu przez komendanta Państwowej Straży Pożarnej. Niesie to za sobą koszty, które mogą być odczuwalne w szczególności przez mniejszych przedsiębiorców.

W myśl nowych przepisów osobami uprawnionymi do sporządzenia operatu przeciwpożarowego są rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych w przypadku, gdy organem właściwym do wydania zezwolenia jest marszałek województwa albo regionalny dyrektor ochrony środowiska. W sytuacji, gdy organem właściwym jest starosta, są to inżynierowie pożarnictwa lub osoby, które ukończyły studia wyższe w zakresie inżynierii bezpieczeństwa w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. Biorąc pod uwagę fakt, że zgodnie z wykazem rzeczoznawców ze stycznia 2019 r. umieszczonym na stronie internetowej Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej takich specjalistów jest niespełna 500 w całym kraju, a reszta to absolwenci tylko jednej uczelni, jest to mało liczna reprezentacja. Teraz, gdy zapotrzebowanie na operaty pożarowe jest duże, może okazać się, że przedsiębiorca szukający specjalisty do wykonania operatu będzie mieć problem z jego znalezieniem.

Zmiany w ustawie wskazują, że to marszałek województwa jest organem właściwym do wydania zezwolenia na zbieranie odpadów w przypadku, gdy maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów magazynowanych w okresie roku przekracza 3000 Mg. Oznacza to, że spora część ze wszystkich wniosków będzie spływać do jednego organu administracyjnego, co grozi opóźnieniami w wydawaniu zezwoleń.

Autor: Mł. kpt. PSP, inż. Bartosz Gościński

 

Literatura:

[1] Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 poz. 1592).

[2] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21, z późn. zm.).

[3] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 1991 nr 81, poz. 351, z późn. zm.).

[4] Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 1579).

 

This post is also available in: polski