Warsztaty „Praktyczne zastosowanie nowelizacji ustawy o OZE w inwestycjach biogazowych”

Kancelaria Prawna BTK-Legal zaprasza na warsztaty „Praktyczne zastosowanie nowelizacji ustawy o OZE w inwestycjach biogazowych”.

Uchwalona w dniu 7 czerwca 2018 r. ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1276) – dalej ustawa o OZE wprowadza szereg istotnych zmian w systemie wsparcia dla producentów biogazu, z których część została przyjęta dopiero na ostatnim etapie procesu legislacyjnego. Jest to więc dobry moment, aby ponownie zaktualizować swoją wiedzę z zakresu systemu wsparcia OZE oraz zapoznać się z nowymi modelami inwestycyjnymi powstającymi w oparciu o nowelizowane przepisy, a także rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące przygotowywanych projektów instalacji OZE.

Eksperci z kancelarii prawnej BTK Legal, Operator Systemu Akcji OZE oraz Lundsby Biogas zapraszają Państwa do udziału w warsztatach, które będą poświęcone najnowszym zmianom w systemie wsparcia dedykowanym producentom biogazu. W trakcie spotkania poza praktycznymi aspektami związanymi z udziałem biogazowni w systemie aukcyjnym oraz w instrumentach FiT oraz FiP, zostaną również szczegółowo omówione inne regulacje prawne dotyczące systemu wsparcia OZE, które mają istotny wpływ na funkcjonowanie biogazowni.

Przede wszystkim chodzi o nowe instrumenty wsparcia dla małych instalacji o mocy zainstalowanej do 500 kW, które będą mogły skorzystać z taryf gwarantowanych, natomiast instalacje o mocy zainstalowanej większej niż 500 kW otrzymają premię dopłacaną do ceny rynkowej energii elektrycznej. Istotne zamiany zaszły w postępowaniach prekwalifikacyjnych, a także w szczegółowych zasadach organizacji, przeprowadzania oraz rozstrzygania aukcji OZE. Inwestorzy będę mieli również szanse na zapoznanie się ze szczegółowymi mechanizmami rozliczania pomocy publicznej przekazywanej w ramach aukcji OZE, a także instrumentami wsparcia dedykowanymi wytwarzaniu paliwa gazowych z OZE.

Kluczem do sukcesu każdej biogazowni jest także umiejętne połączenie wielu czynników. Na etapie przygotowania do produkcji biogazu, najistotniejsze jest umiejętne skomponowanie mieszanki dostępnych substratów, tak aby w stabilnym procesie fermentacji beztlenowej zapewnić maksymalną produkcję. Równie istotne są odpowiedni nadzór i zrządzanie funkcjonującą instalacją w celu zapewnienia optymalnych, stabilnych warunków produkcji biogazu.

Pierwsze warsztaty odbyły się już 4 lipca 2018r. w siedzibie Kancelarii Prawnej BTK-Legal w Poznaniu i spotkały się z dużym zainteresowaniem inwestorów z branży biogazowej. W związku z powyższym wykorzystując sprawdzoną formułę, wydarzenie będzie organizowane cyklicznie w formie warsztatów dla 8-10 uczestników, których zgłoszenia będą przyjmowane w trybie ciągłym. Przyjęta formuła zapewni możliwość dyskusji oraz indywidualnego podejście do problemów przedstawianych przez uczestników. Organizator zapewnia bufet kanapkowy podczas zaplanowanej przerwy kawowej.

Najważniejsze zagadnienia:

 • nowe zasady kumulacji pomocy publicznej,
 • zmiany w zakresie funkcjonowania systemu aukcyjnego,
 • nowe instrumenty wsparcia FIT albo FIP dla biogazowni,
 • system wsparcia wytwarzania biometanu,
 • wolumeny oraz ceny referencyjne dla poszczególnych instrumentów wsparcia,
 • zasady przyłączania do sieci gazowej,
 • funkcjonowanie nowych oraz istniejących biogazowni rolniczych,
 • porady praktyczne, analiza pytań uczestników.

Program:

 • 10:30 – 10:50 Rejestracja uczestników,
 • 10:50 – 11:00 Wprowadzenie oraz aktualny stan prac nad ustawą o OZE,
 • 11:00 – 11:40 Nowe instrumenty wsparcia FIT oraz FIP,

W ramach poruszanych zagadnienia m.in. – procedury przystąpienia do systemów FIT oraz FIP, deklaracje
o zamiarze sprzedaży niewykorzystanej energii elektrycznej, zasady zmiany parametrów deklaracji, poziom stałej ceny zakupu dla poszczególnych technologii, długość okresu wsparcia, szczegółowe mechanizmy rozliczania pomocy publicznej, uprawnienia w zakresie ograniczania FIT oraz FIP, system kar administracyjnych.

 • 11:40 – 12:20 Najważniejsze zmiany w zakresie systemu aukcji OZE,

W ramach poruszanych zagadnienia m.in. – nowe zasady kumulacji pomocy publicznej, zmiany w postępowaniach prekwalifikacyjnych, nowy podział na poszczególne rodzaje aukcji OZE, nowe zasady rozstrzygania aukcji OZE, długość okresu wsparcia, szczegółowe mechanizmy rozliczania pomocy publicznej w ramach aukcji OZE, system kar administracyjnych za niedotrzymanie parametrów wytwarzania energii z OZE, wolumeny oraz ceny referencyjny na 2018 r. dla poszczególnych technologii OZE.

 • 12:20 – 13:00 Technologia uzyskiwania biogazu – firma Lundsby Biogas,

W ramach poruszanych zagadnienia m.in. – rodzaje substratów, odpowiedni dobór mieszanki substratów w celu zapewnienia stabilnego procesu fermentacji ze względu na zawartość suchej masy oraz azotu, wykorzystanie biogazu do produkcji energii i ciepła, dostępne technologie oczyszczania biogazu do biometanu; proces nadzoru i zarządzania działającą biogazownią.

 • 13:00 – 13:30 Przerwa kawowa wraz z bufetem kanapkowym,
 • 13:30 – 14:30 Instrumenty wsparcia wytwarzania paliwa gazowych z OZE (biometan),

W ramach poruszanych zagadnienia m.in. – instrumenty wsparcia wytwarzania biometanu, zasady przyłączania biogazowni do sieci gazowych, parametry jakościowe biometanu, szczegółowe mechanizmy wyliczania oraz rozliczania pomocy publicznej na biometan, certyfikacja biogazowni rolniczych.

 • 14:30 – 15:00 Dyskusja oraz case study na zagadnienia przedstawione przez uczestników.

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie bądź opracowania innych szczegółowych zagadnień z zakresu OZE, odpowiadających oczekiwaniom uczestników.

Warsztaty poprowadzą:

Michał Tarka

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz SGH w Warszawie. Przez wiele lat związany z największymi firmami prawniczymi w Polsce. Skutecznie reprezentował klientów krajowych i międzynarodowych w interdyscyplinarnych procesach inwestycyjnych oraz nadzorował i koordynował wieloosobowe zespoły projektowe z kraju i z zagranicy, gwarantując szybkość i pewność działania. Związany z branżą OZE, w której jest znany ze skuteczności w realizacjach inwestycji. W roku 2016 nominowany do nagrody Clean Energy Awards jako najlepszy doradca prawny branży OZE w Polsce.

Marcin Trupkiewicz

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W Kancelarii Prawnej BTK-Legal zajmuje się kompleksową obsługą prawną projektów OZE. Dwukrotny laureat I miejsca w ogólnopolskim konkursie prawniczym „Prawo z Energią”; laureat konkursów organizowanych przez Ministerstwo Skarbu Państwa oraz Polski Komitet Energii Elektrycznej; alumn Projektu Akademia Energii organizowanego przez Fundację im. L. Pagi na GPW w Warszawie. Członek Zespołu ekspertów podkomisji stałej ds. finansów samorządowych w zakresie nowelizacji prawa energetycznego. Współpracownik Biura Analiz Sejmowych.

Anders Libak

International Sales and Marketing Manager Lundsby Biogas A/S.

Organizatorzy:

Najbliższe terminy warsztatów:

 • 31 lipca Poznań,
 • 1 sierpnia Warszawa,
 • 7 sierpnia Poznań,
 • 8 sierpnia Warszawa.

 

Rejestracja na warsztaty – kliknij tutaj.

 

Tekst: Michał Tarka, Marcin Trupkiewicz
Zdjęcie: stock